Makaleler

alt

Geçtiğimiz yüzyıldan bu yana sosyal bilimlerin gelişmesi neticesinde her bireyin değerli olduğu anlayışı önem kazanmış; bu anlayışın yansımaları eğitim bilimlerini de etkilemiştir. Yüzyıllardır süregelen öğreten merkezli, durağan, katı ve kalıplaşmış sistematik yargıları içeren geleneksel eğitim yaklaşımı terk edilmeye başlanırken, öğrenen merkezli, dinamik, işlevsel  ve yeniden yapılandırmacı niteliklere sahip olan çağdaş eğitim anlayışı günümüzde önem kazanmıştır.

alt

Zihinsel Engelli Çocuklarda İletişim

Zihinsel Engelliler; bir başkasına fiziksel, duygusal ve düşünsel bağımlılıkyaşamaktadır.Bu nedenle zihinsel engelliler ile yapılan çalışmalarda toplum, aile ve meslek grupları onların yararını en üstte tutmak durumundadır. Mesleki çalışma açısından zihinsel engelli ile iletişime bakıldığında iki önemli öge vardır. Uzman (Öğretmen, Sosyal Hizmet Uzmanı, Hemşire, Aile ve diğer kişiler) ve Zihinsel Engelli çok önemlidir. Zihinsel Engelli ve mesleki açıdan aile ve toplum da çalışmanın temelini oluşturmaktadır. Burada ele alınan iletişim uzman ve yakını olan zihinsel engellinin arasında birebir kurulan ilişkidir (www.genetikbilimi.com).

alt

Sosyalleşme, doğumdan itibaren başlayan bir süreçtir. Bireyler, çocukluktan hatta bebeklikten başlayarak birçok sosyal beceriyi anne- babalarından, öğretmenlerinden, akranlarından öğrenirler. Bu becerilerin gelişmesi çocuğun ileriki dönemlerde öğreneceği beceriler için temel oluşturacaktır. Bireyler yaşları arttıkça birçok alanda gelişme gösterirler, bu doğrultuda sosyal becerilerde de artış gözlenebilir; yaşları arttıkça sosyal ortamlara girerler  ve başkaları ile etkileşim kurmak zorunda kalırlar.

alt

Türkiye'de her yıl doğan çocuklardan azımsanmayacak bir kısmı diğerlerinden farklı bakım, ilgi, eğitim ve sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyar. Bunların büyük çoğunluğu engelli çocuklardır. Bu grup içinde en yaygın güçlük grubunu "dil ve konuşma güçlüğü olan çocuklar" oluşturur.

alt

Yalan bir hatayı gizlemek amacıyla gerçeğe uygun olmayan davranış girişimlerinde bulunmaktır. Bu girişim sözel yolla, jest yoluyla ya da susma yoluyla olabilir. Sosyal bir davranış olan yalanın amacı; başkalarını aldatmaktır. Yalan bazen zararını gördüğümüz, bazen de kısa süreli bize faydası dokunan ama hepimizin karşılaştığı acı bir gerçektir. Yalan, insanlığın varoluşuyla başlayan ve devam eden bir gerçektir.

        Kardeş ilişkileri en küçük kardeşin doğumundan yaşamın sonuna kadar devam eden, diğer ilişkilerden daha uzun süren bir ilişki olarak tanımlanmaktadır. Bu tip bir ilişkiyi olumlu bir şekilde

Günümüzde özel gereksinimi olan öğrencilerin genel eğitim sınıflarında normal gelişim gösteren akranlarıyla aynı ortamlarında, birlikte eğitim almaları uygulamalarının